söndag 19 december 2010

Examensrätt och framtiden

I dagarna har Högskoleverket gått hårt fram med lärarutbildningarna. Bra att vi granskas ordentligt och vi gör gärna allt vi kan för att få en så god utbildning som möjligt! Vår rektor Kåre Bremer har svarat på ett bra sätt i sin blogg. Det finns hopp om att få examensrätt inom en snar framtid.

Ändå finns det några saker som oroar mig och det har med kompetens och kunskapssyn att göra. Är det rimligt att tro att det inte finns en enda lärarutbildning i Norrland som klarar av att utbilda lärare? Naturligtvis inte! Alla dessa kompetenta kollegor jag har vid dessa universitet som slitit så hårt för sina studenter! När jag läste igenom alla underlag från Högskoleverket så ställde jag med sorg i hjärtat frågan "Vad är det som händer?"

Personligen tycker jag att det är bra med skärpta krav och jag har ett förslag till höjningen av kompetensen vid universiteten. Varför inte satsa ordentligt, ge riktigt stora anslag, till utbildningsvetenskaplig forskning? Som det är nu kan man diskutera vad som menas med kompetens? Är det verkligen vilken doktorshatt som helst som räknas eller är det personer med gedigen kunskap i utbildningsvetenskap och ämnesdidaktik vi pratar om? Själv känner jag ett hundratal adjunkter som alltid velat disputera men det har inte funnits några ekonomiska förutsättningar vid lärarutbildningen. Det är ett känt faktum att vi haft väldigt lite pengar till doktorander och forskning. Istället för att inte ge examensrätt så borde medel ges till lärarutbildningarnas adjunkter för att de ska få disputera. Då får vi inte en kris gällande tillförseln av nya lärare samt höjer den vetenskapliga kompetensen hos människor som redan brinner för utbildning och undervisning.

Den diffusa gränsen mellan politik och den erfarenhet som finns inom lärarutbildningarna är också ett område som oroar mig. Vad är det som är röstfiske och vilken grund står man på då ropen om ökad kunskap skallar? Ett exempel på detta kan vi läsa mer om när du klickar på den här länken:

http://lararnasnyheter.se/alfa/2010/12/14/skarp-kritik
-mot-bjorklunds-geografi

Många fler exempel som liknar detta finns. Om nu Björklund anser att man ska ta i med hårdhandskarna så finns det ändå en grundläggande klyfta mellan hur man ser på kunskap bland forskare och politiker.

Vi ska granskas och se till att vi utvecklar oss! Om det sedan alltid sker med rop om hur dåliga vi är kan ifrågasättas. Finland tas alltid upp som ett föregångsland men där finns en respekt och tilltro till vad lärare och lärarutbildare gör.

Låt det inte bli lärarkris i en skola som redan har för många obehöriga lärare på fältet, för få psykologer, kuratorer och skolsköterskor på plats.
Våra barn behöver att vi ser till helheten och ser till att utbildade vuxna finns på plats!

måndag 22 november 2010

Det händer i Omvärlden..

Kan inte låta bli att tipsa om Stefan Pålssons omvärldsblogg som fick ett intressant inlägg i fredags.

Det handlar om Australien och Digital Education Revolution.

Läs mer på http://omvarld.blogg.skolverket.se/2010/11/19/it-i-lararutbildningen/

Tänkvärt....

tisdag 21 september 2010

Valvaka recovery!

Två dagar efter valet - vad säger man?

Kavla upp ärmarna nu! Skolan har en jätteuppgift!! Lägg bort kapitel och arb uppgifter! Jobba inte på med sida 245... stanna upp och agera i nuet!

Nazister kliver in i den svenska parlamentarismen. SD i riksdagen och i 80+ kommuner, utöver det, uttalade nazistpartier i flera kommunfullmäktigeförsamlingar.

Europa beklagar! Vad har detta med IT och lärande att göra?

Jo, massor... se vad som skrivs, visas men ffa vad som inte skrivs och inte visas och hur lätt, smart, svårtydligt och övertygande media i multiform är.

Internetkunskap behövs! Ropade svensk industri strax före valet! Det räcker med en timme matte, svarade Björklund!

Demokratin, måste försvaras och erövras var dag - och jag är långt ifrån säker på att en timme matte mer i veckan åstadkommer detta!

Internetkunskap behövs för att fostra demokratiska medborgare som kan se bortom förenklade budskap och skapande av scapegoats.
Hitler var också välklippt, vältalig och bjöd snygga kvinnor på snälla leenden och drinkar!

Skapa tid för diskussion! Lägg 30 min av er planerade tid till diskussion om det som hänt.

/eva
...som hoppas på poströsterna!

guitar

På Youtube Feb 2006 - samtida med LIKA projektets launch! Mycket vatten under broarna sen dess! Tänk er en tillvaro utan YouTube!?

onsdag 25 augusti 2010

En rik flora

Igår redovisade vi vårens aktiviteter på Learning Lab, Kungliga Tekniska Högskolan. Man blir riktigt inspirerad över alla processer som sker i projektet. Från Stockholms universitets (SU) sida är det spännande att se vad som händer vid de övriga högskolorna men det sker mycket även vid våra åtta utbildningsvetenskapliga institutioner.

Här kommer ett axplock från vårens 46 aktiviteter vid SU.
En stor mängd workshops har hållits och ett stort arbete är kursplanearbetet där IKT ska finnas med som en naturlig del. Alla institutionerna arbetar med detta.

Vid Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap har man i undervisningssyfte upprättat ett bild- och videoarkiv för att kartlägga hur barn framställs i media. Tanken är att detta kan användas som åskådningsmaterial, diskussionsmaterial, i examinationsuppgifter mm. Media är av stor vikt för denna institution och bara videoarkivet innehåller nu 300 timmar där familjelivets aspekter speglas.

Institutionen för utbildningsvetenskaplig med inriktning mot språk och språkutveckling har satsat på en mängd aktiviteter som rör portfolioarbete, distansundervisning, kompetensutveckling gällande legala frågor och interaktiva tavlor. Både lärarutbildare och studenter har tillgång till olika typer av interaktiva tavlor.

Specialpedagogiska institutionen har satsat på ett internationellt samarbete mellan Litauen, Finland, Norge och Sverige där studenter från dessa länder tillsammans studerar ämnet autism på distans och har gemensamma träffar. Studenter samt lärare använder sig av olika IT- hjälpmedel som videokonferenssystem, webbplattform Mondo och Skype för lärandet. En annan spännande aktivitet är att spela in månadens föreläsningar som läggs upp på institutionens hemsida. Syftet är att sprida kunskap om specialpedagogik till lärare och andra intresserade utanför universitetet.

Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbetet har satsat på att genomlysa alla aktuella kursplaner för profilområdet förskola samt nya kursplaner inför den nya lärarutbildningen som kommer om något år. Kompetensutveckling i Adobe Connetct Pro har också skett då man velat visa hur detta verktyg kan användas för trepartssamtal inom VFU, för handledning och föreläsningar. För institutionen har det också varit av stor vikt att det finns ett bra utvärderingsverktyg. Syftet med utvärderingar och hur man arbetar med detta har diskuterats med studenter m fl. Ett speciellt utvärderingsverktyg, Proof, har köpts in och kompetensutveckling skett.

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik har satsat på e-juridik, workshops av olika slag, kompetensutvecklats sig ämnesdidaktiskt med hjälp av litteratur, nätverkat med kommuner, arbetat med olika typer av interaktiva tavlor, skapat distanskurser mm. Nu är alla undervisningssalar utrustade med olika typer av interaktiva tavlor.

Pedagogiska institutionen satsar på att utveckla digitala portföljer för studenterna. Syftet är att utveckla ett digitalt stöd som ska fungera i undervisningssammanhang och fungera som en sammanhållande struktur i utbildningen.

Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap har förutom workshops satsat på att utveckla användandet av nätresurser för de olika samhällsvetenskapliga ämnena i skolan. Lärarutbildarna har också velat säkerställa att digitala kompetenser lyfts fram i förväntade studieresultat i kursplaner och genomförandebeskrivningar i kurshandledningar. Lärarutbildarna vill synliggöra var studenterna får de olika digitala kompetenserna genom att synliggöra en progression. Under en heldag för alla 25 lärarutbildare arbetade man med hur olika digitala kompetenser lyfts fram på ett tydligare sätt i kursplaner och kursbeskrivningar; tidigt, i mitten och i slutet av lärarutbildningarna beroende på var de olika kurserna ligger.

Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska estetiska och praktiska kunskapstraditioner har haft en mycket aktiv vår. Deras uppbyggnad av den Digitala Ateljén är av central betydelse. En utvecklingsgrupp fortsätter att utveckla ateljén utifrån avdelningarnas behov och önskemål. I inriktningskurser (bild, musik och drama) har man arbetat integrerat med VFU kring gemensamma uppgifter där mobila tekniker för dokumentation, kommunikation, presentation och reflektion ingår. Institutionen har även haft gästlärare från Storbritannien och Kina som medverkat vid en seminarieserie samt vid kurser som syftar till att belysa IKT-användningen inom lärarutbildningen internationellt.

Våren har varit rik på aktiviteter och detta är bara några exempel.

tisdag 29 juni 2010

En lärare berättade om att hon använde mobila lösningar för att uppnå en breddad relation till sina elever. Istället för att enbart använda dator/webb utnyttjade hon även mobil teknik. Med mobil användning ökade kontakterna över dygnet. Dels tidigt på morgonen och dels sent på kvällen var eleverna uppkopplade med sina mobiler till klassens och skolans mobila site. Detta ledde till starkare relationer mellan eleverna och skolan. Systemet skapade också ett utbildningsvärde genom att eleverna var ”taggade” och deras individuella studieprofil och intressen registrerades i en databas vars data användes för undervisningsplanering och kvalitetsuppföljning.
OK, det var inte riktigt storyn ovan jag hörde på föredraget på Mobile Life i Stockholm för en tid sedan.
Istället får vi byta ut ”läraren” till en representant för företaget ”IDG” och ”eleverna” till ”kunderna”. ”Utbildningsvärde” får vi byta ut till ”affärsvärde” mm. Men håll med om att det är spännande när redskap finns som kan öka kommunikationen och gemenskapen och dessutom tillhandahålla information i olika former och i olika kombinationer.
För det är kombinationerna av olika utbildnings- och studieformer som är viktiga! Det framkommer bland annat i en undersökning http://www2.ed.gov/rschstat/eval/tech/evidence-based-practices/finalreport.pdf som genomförts av amerikanska utbildningsdepartementet.
“..blended instruction has been more effective, providing a rationale for the effort required to design and implement blended approaches. Even when used by itself, online learning appears to offer a modest advantage over conventional classroom instruction. “ sid xvii
Slutsatser som dras i rapporten är att utbildning on-line inte är överlägset som form, utan att det är kombinationen av formerna som medger extra material, extra tid för studier och utökade möjligheter till samarbete och därmed bättre lärande. Trevlig sommar!

måndag 29 mars 2010

Lika projektets Mattecoacher näst bäst i Europa

Mattecoach på nätet är en aktivitet initierad av LIKA-projektet.

LIKA-aktiviteten fortsätter att skörda framgångar. Nyligen fick Mattecoachs projektledare på KTH, Stefan Knutsson, andra pris i en europeisk tävling om innovativt lärande.

Se vidare artikeln i KTHs personaltidning Campi--> . Där berättas även om andra lärares framgångar inom området digital kompetens.

Mattecoach hemsida innehåller förutom information om projektet också information om tävlingen i Berlin.

Nu väntar världsfinalen i Kapstaden....

söndag 28 februari 2010

Bäst i klassen - en Vintage propp!


Bäst i klassen känns som ett second hand fynd! En nytvättad gammal skjorta med stärkta kragar och manschetter. Lite vintage om man vill vara snäll!

Lennart Axelsson, projektledare i "Ung kommunikation" sammanfattar det väl i sin Blog från 12/2. http://ungkommunikation.blogg.se/2010/february/forslaget-till-ny-lararutbildning.html

IT perspektivet lyfts fram i bilaga 1 som ett av fyra övergripande perspektiv som skall genomsyra hela lärarutbildningen. Ändå tycks det som om proppen i sin helhet saknar just det perspektivet.

Att vara bäst i klassen 2010 och framöver kräver förmåga att se bortom den traditionella föreställningen om Skola och lärande. IT och digital kompetens är en viktig förutsättning för att säkerställa att lärarprofessionen blir attraktiv. Bara då kan vi attrahera de bästa studenterna till våra lärarutbildningar.

Vilka är då de bästa studenterna? Är det kanske studenter som under sin utbildning vågar, växer och vill? Studenter som examineras med djup och bred ämneskompetens, mod och nyfikenhet för att driva en skolutveckling i takt med samhället.

Vintage är bra på många sätt! Man återanvänder, man tar något man haft förut, man lägger till eller ändrar lite. Vintage romantiserar, förstärker ofta föreställningar och ger en doft av svunna tider.

Det är trendigt – visst! Men en ny Lärarutbildning med ambitionerna att vara Bäst i klassen måste vara mer än trendig för att slå Internationellt!

Eva Fors, processledare LIKA projektet

söndag 24 januari 2010

En DKA-hälsning från LondonMargareta Hellström från KTH har en spännande rapport från London:

BETT 2010 var verkligen värt ett besök

I år kom det 40 000 besökare till Olympia, varav väldigt många var svenskar, danskar och norrmän. Det finns mycket att se och inspireras av. Utbudet av IKT-vertyg och tjänster är enormt. Här finns minst 10 olika leverantörer av allt! You name it BETT has IT!

Varje dag mellan 10:30 - 17:30 hölls mini-seminarier och diskussioner på mer än 10 ställen som alla kunde lära och inspireras av. Det var tydligt att man på många håll kommmit längre i Storbritanien än i Sverige med att introducera datorer och Internet i skolan. Men, skillnaderna mellan skolor är fortfarande stora.


Seminarieprogrammet om ICT och lärande pågick parallellt i flera salar. Där behandlades allt ifrån skolpolitik till brittiska lärares erfarenheter av hur man hjälper unga med dyslexi eller Asperger och hur man skapar kreativa lärmiljöer eller integrerar Internet och olika web 2.0 verktyg i undervisningen. Intel berättade om sn satsning i Magellan-projektet tillsammans med Portugals regering som inneburit att 500.000 portugisiska lågstadieelever nu har en egen slagtålig bärbar mini-Tablet PC kallad ClassMate som de kan jobba med i skolan och även ta med hem. Närmare 6000 lärare i Portugal har utbildats i hur man undervisar i klasser med 1 till 1 och satsningen fortsätter. Se videon om Intels satsning på datorer åt lågstadiebarn världen över samt Intels video om varför de menar att en dator till varje skolbarn ä rvärt att satsa på.Alla talar om 3D. Det är inte bara filmerna på våra biografer som numera visas i 3D. År 2011 kommer det att finnas mer än 1000 gratisapplikationer i 3D som är skapade i utbildningssyfte. Det är bara att örja ladda ner och använda i din undervisning. Tänk dig en mattelektion i 3D, vore det inte mycket roligare! Vad du behöver är en laptop, en projektor och en vanlig webbkamera för att kunna vända och vrida på modeller i 3D av föremål och funktioner i klassrummet.3D kan verkligen stimulera och berika lärandet i skolan. Och nu är alltså det inte längre "out of reach". Tänk att hela klassen kan utforska rymden i 3D utan att lämna skolan! Studera olika organ och se blodkärl, hjärta eller lungor röra sig i 3D, Du kan även demontera en motor och sätta ihop den igen mitt i rummet eller studera ett korallrev på nära håll. Hur mycket mer spännande skulle inte det vara att gå till skolan med 3D i klassrummet?Scimorph är en liten 3D figur som får mellan- och högstadieelever intresserade av naturvetenskap. Genom att skriva ut ett särskilt svartvitt papper och visa upp detta för en vanlig webbkamera kan dina elever studera olika fysikaliska och biologiska begrepp och skeenden i virtuell 3D. Testa själv hur Scimorph fungerar!


Den som vill kan också genomföra olika experiment ii kemi och fysik utan att riskera att någon skadas. Som lärare kan du använda plattan med det svarvita pappret för att visa upp ett 3D-objekt framför klassen. Exempelvis vrida och vända på 3D-modeller av molekyler och atomer och visa deras olika beståndsdelar. Eler besöka kända historiska byggnader och platser i 3D med samma teknik.


På BETT 2010 visades relativt billiga 3D-lösningar med förvånansvärt hög kvalitet. För ca 15.000 kronor får du en 3D projektor (t ex BENQ). Du kan köpa en digitalkamera som filmar i 3D för 6000 kronor (och resultatet ser hyfsat ut, så länge du inte står väldigt snett i förhållande till den yta filmen visas på. För runt 100.000 kr får du en kompett 3D-lösning med 20 st 3D-glasögon, en 3D kamera, en haptisk VR-handske (=4D), en ljusstark 3D-projektor, ett antal färdiga animeringar samt programvara och handledning som gör att du (eller dina elever/studenter) kan lära er skapa egna 3D-animeringar. Det är glasögonen som är tricket, som visar olika bilder på höger och vänster öga med 60 HZ skillnad (dvs inte de röd-blåa som användes förut). Om några år kommer även 3D TV - där du inte längre behöver några glasögon att ersätta platt-TV:n. Läs mer om 3D i en artikel i Campus Technology.


Playful Learning är svaret, men vad är frågan?

Ingen hade så många besökare som Stephen Heppell i sin jättemonter "Playful Learning", sponsrad av Google, spelföretaget Manga, Apple m fl. Läs en intervju med honom från BETT 2010 (publicerad av MJO) och se videon i vilken elever från Leigh Technology Academy frågar honom varför Playful learning är så viktigt (se gärna fler reportage av eleverna på http://www.heppell.tv/).

Vill du besöka BETT 2011 så boka redan nu in 12-15 januari! Hela mässan och de flesta seminarier är gratis! Räkna med att du behöver minst 2-3 dagar och då kan du ändå inte se allt.tisdag 12 januari 2010

Digital portfölj för alla lärarstudenter

Digital portfölj för alla studenter under deras verksamhetsförlagda utbildning

Under 2009 startades en intressant verksamhet upp där LIKA-projektet, Universitetspedagogiskt centrum, Regionalt utvecklingscentrum och IT-avdelningen vid Stockholms universitet deltar. En helt ny bedömningsmodell för VFU kommer att användas, detta enligt ett beslut i Lärarutbildningsnämnden (LUN) vid SU. I LUN har man tagit ett beslut att ett system för digital portföj bör utvecklas för att underlätta samtal mellan deltagande parter.

(…) att utveckla ett system för en digital portfölj där studenten ges möjlighet att med stöd av lärare formulera förväntade studieresultat för sin egen utveckling samt dokumentera, utvärdera och reflektera över den egna lärprocessen, och att LUK/RUC får i uppdrag att lämna förslag till hur detta arbete ska genomföras. (LUN 11/6 2009, p.8)

I underlaget för beslutet till LUN-mötet 20090611 finns följande skrivning om digital portfölj:

Ett mål bör vara att utveckla ett system för en digital portfolio där studenten ges möjlighet att med stöd av lärare formulera förväntade studieresultat för sin egen utveckling samt dokumentera, utvärdera och reflektera över den egna lärprocessen. Ett sådant arbetssätt syftar till att stödja studenten i att utveckla sin förmåga till självbedömning, att synliggöra sitt lärande och kunskapsbildning och sätta den i relation till kursens förväntade studieresultat. Ett annat syfte är att öka studentens aktivitet och ansvarstagande för den egna utvecklingen.

Personer som kommer att beröras av denna examinations- och bedömningsmodell blir involverade över lång tid, flera år, och omfattar studenter (idag ca 5600), VFU-lärare och kurslärare, totalt ca 10 000 personer. Digital portfölj möjliggör en unik kommunikation mellan dessa parter. Den berömda röda tråden och ett helhetsperspektiv där kontinuitet, progression samt tranparens inom VFU möjliggörs tack vare den digitala tekniken. Studenten kan tillsammans med involverade lärare kan formulera förväntade studieresultat för sin egen utveckling samt dokumentera, utvärdera och reflektera över den egna lärprocessen.

Förutom arbetsgruppen och en referensgrupp kommer fler att medverka. Vi startar med pilotgrupper i matematik och lärarprogrammet med inriktning mot förskolan redan VT 2010. En ordentlig utvärdering kommer att ske och därefter fortsatt arbete.

Läs gärna mer på: http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=10319&a=69643

Förutom denna VFU-portfölj har en ämnesdidaktisk portfölj skapats för en del av våra språkstudenter. Vid institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling vill man följa studenternas progression inom ämnesdidaktiska studier. Vi ser fram emot studenternas synpunkter och erfarenheter kring detta!