söndag 11 maj 2008

IT i tilläggsdirektivet för nya Lärarutbildningen

Det må vara oakademiskt men jag tror att chansen att fler faktiskt läser och eventuellt kommenterar är större om texten finns tillgänglig direkt.

Så var så goda... Här är tilläggsdirektivet för IT.

Om jag har en :) dag ropar jag Hurra! vilket jag redan gjort på KK stiftelsens sida http://www.kks.se/templates/ArticlePage.aspx?id=13130

...men om jag har en :( dag så kan jag undra över hur långsamt förändringar går. Det är 2008 och regeringen måste skriva om IT som ett tilläggsdirektiv i utredningen för en ny lärarutbildning. Och detta i ett av världens rikaste, mest demokratiska och mest skolifierade länder.

Det är tur att mina :( dagar är få! /eva

Informations- och kommunikationsteknik
Bakgrund
Lärande består till stor del av kommunikation och bearbetning av information. Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är ett allt viktigare redskap i skolan. Tillsammans med digitala läromedel och Internet innebär tekniken att lärandet kan underlättas och vidgas.
EU:s utbildningsministrar enades 2006 om åtta nyckelkompetenser som man anser är nödvändiga i ett framtida Europa. Digital kompetens utpekas som en av dessa. För att utveckla kompetens inom området är lärarutbildningen, lärarna och skolan nyckelfaktorer.
Kunskaper i informations- och kommunikationsteknik samt lärande i digitala miljöer
Att använda IKT som verktyg är i det närmaste nödvändigt för att kunna vara delaktig i vårt moderna samhälle, i både arbetsliv och privatliv. Att introducera barn och unga till IKT-verktyg redan i skolan är av stor betydelse för deras delaktighet i samhället. Även inom vuxenutbildningen kan IKT spela en viktig roll. Det är därför viktigt att lärarna har hög kompetens i att använda IKT.
En kompetent IKT-användning kräver också kunskap om och förståelse av Internet och digitala medier. Den inkluderar möjligheter och risker i en vidare bemärkelse samt värdering av information och bruk av källor. Det är särskilt viktigt att de som arbetar med barn och ungdomar har insikt i och kunskap om den öppna medieanvändningens risker. Det är också viktigt att
blivande lärare kan förhålla sig till de uttrycksformer och utnyttja de möjligheter inom didaktiken som den digitala tekniken medger. Det är vidare av betydelse att lärare har kunskap om hur digitala verktyg kan användas som effektiva hjälpmedel för elever i behov av särskilt stöd, inte minst för de som har läs- och skrivsvårigheter. Det är därför viktigt att lärarna har hög kompetens när det gäller lärande i digitala miljöer.
En rapport (IT och lärande – En översikt av aktuell forskning inom IT och lärande 2006) från Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling visar att antalet projekt för forskning kring IT och lärande minskat över tid. IKT och forskningsanknytningen av IKT-området inom olika relevanta discipliner är viktig och ska lyftas fram i utredningens överväganden och förslag.
Hur lärares kunskaper i informations- och kommunikationsteknik samt lärande i digitala miljöer kan utvecklas ska utredas utifrån ovan redovisade utgångspunkter.
Författningsförslag
I tilläggsuppdraget ingår att utarbeta förslag till de författningstexter som behövs för att genomföra utredarens uppdrag.
Förlängd tid för uppdraget
Utredningen om en ny lärarutbildning ska enligt direktiven (dir. 2007:103) redovisas senast den 15 september 2008. Tiden för utredarens uppdrag behöver förlängas. Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2008.
Utbildningsdepartementet

Inga kommentarer: