tisdag 12 januari 2010

Digital portfölj för alla lärarstudenter

Digital portfölj för alla studenter under deras verksamhetsförlagda utbildning

Under 2009 startades en intressant verksamhet upp där LIKA-projektet, Universitetspedagogiskt centrum, Regionalt utvecklingscentrum och IT-avdelningen vid Stockholms universitet deltar. En helt ny bedömningsmodell för VFU kommer att användas, detta enligt ett beslut i Lärarutbildningsnämnden (LUN) vid SU. I LUN har man tagit ett beslut att ett system för digital portföj bör utvecklas för att underlätta samtal mellan deltagande parter.

(…) att utveckla ett system för en digital portfölj där studenten ges möjlighet att med stöd av lärare formulera förväntade studieresultat för sin egen utveckling samt dokumentera, utvärdera och reflektera över den egna lärprocessen, och att LUK/RUC får i uppdrag att lämna förslag till hur detta arbete ska genomföras. (LUN 11/6 2009, p.8)

I underlaget för beslutet till LUN-mötet 20090611 finns följande skrivning om digital portfölj:

Ett mål bör vara att utveckla ett system för en digital portfolio där studenten ges möjlighet att med stöd av lärare formulera förväntade studieresultat för sin egen utveckling samt dokumentera, utvärdera och reflektera över den egna lärprocessen. Ett sådant arbetssätt syftar till att stödja studenten i att utveckla sin förmåga till självbedömning, att synliggöra sitt lärande och kunskapsbildning och sätta den i relation till kursens förväntade studieresultat. Ett annat syfte är att öka studentens aktivitet och ansvarstagande för den egna utvecklingen.

Personer som kommer att beröras av denna examinations- och bedömningsmodell blir involverade över lång tid, flera år, och omfattar studenter (idag ca 5600), VFU-lärare och kurslärare, totalt ca 10 000 personer. Digital portfölj möjliggör en unik kommunikation mellan dessa parter. Den berömda röda tråden och ett helhetsperspektiv där kontinuitet, progression samt tranparens inom VFU möjliggörs tack vare den digitala tekniken. Studenten kan tillsammans med involverade lärare kan formulera förväntade studieresultat för sin egen utveckling samt dokumentera, utvärdera och reflektera över den egna lärprocessen.

Förutom arbetsgruppen och en referensgrupp kommer fler att medverka. Vi startar med pilotgrupper i matematik och lärarprogrammet med inriktning mot förskolan redan VT 2010. En ordentlig utvärdering kommer att ske och därefter fortsatt arbete.

Läs gärna mer på: http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=10319&a=69643

Förutom denna VFU-portfölj har en ämnesdidaktisk portfölj skapats för en del av våra språkstudenter. Vid institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling vill man följa studenternas progression inom ämnesdidaktiska studier. Vi ser fram emot studenternas synpunkter och erfarenheter kring detta!

Inga kommentarer: