onsdag 25 augusti 2010

En rik flora

Igår redovisade vi vårens aktiviteter på Learning Lab, Kungliga Tekniska Högskolan. Man blir riktigt inspirerad över alla processer som sker i projektet. Från Stockholms universitets (SU) sida är det spännande att se vad som händer vid de övriga högskolorna men det sker mycket även vid våra åtta utbildningsvetenskapliga institutioner.

Här kommer ett axplock från vårens 46 aktiviteter vid SU.
En stor mängd workshops har hållits och ett stort arbete är kursplanearbetet där IKT ska finnas med som en naturlig del. Alla institutionerna arbetar med detta.

Vid Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap har man i undervisningssyfte upprättat ett bild- och videoarkiv för att kartlägga hur barn framställs i media. Tanken är att detta kan användas som åskådningsmaterial, diskussionsmaterial, i examinationsuppgifter mm. Media är av stor vikt för denna institution och bara videoarkivet innehåller nu 300 timmar där familjelivets aspekter speglas.

Institutionen för utbildningsvetenskaplig med inriktning mot språk och språkutveckling har satsat på en mängd aktiviteter som rör portfolioarbete, distansundervisning, kompetensutveckling gällande legala frågor och interaktiva tavlor. Både lärarutbildare och studenter har tillgång till olika typer av interaktiva tavlor.

Specialpedagogiska institutionen har satsat på ett internationellt samarbete mellan Litauen, Finland, Norge och Sverige där studenter från dessa länder tillsammans studerar ämnet autism på distans och har gemensamma träffar. Studenter samt lärare använder sig av olika IT- hjälpmedel som videokonferenssystem, webbplattform Mondo och Skype för lärandet. En annan spännande aktivitet är att spela in månadens föreläsningar som läggs upp på institutionens hemsida. Syftet är att sprida kunskap om specialpedagogik till lärare och andra intresserade utanför universitetet.

Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbetet har satsat på att genomlysa alla aktuella kursplaner för profilområdet förskola samt nya kursplaner inför den nya lärarutbildningen som kommer om något år. Kompetensutveckling i Adobe Connetct Pro har också skett då man velat visa hur detta verktyg kan användas för trepartssamtal inom VFU, för handledning och föreläsningar. För institutionen har det också varit av stor vikt att det finns ett bra utvärderingsverktyg. Syftet med utvärderingar och hur man arbetar med detta har diskuterats med studenter m fl. Ett speciellt utvärderingsverktyg, Proof, har köpts in och kompetensutveckling skett.

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik har satsat på e-juridik, workshops av olika slag, kompetensutvecklats sig ämnesdidaktiskt med hjälp av litteratur, nätverkat med kommuner, arbetat med olika typer av interaktiva tavlor, skapat distanskurser mm. Nu är alla undervisningssalar utrustade med olika typer av interaktiva tavlor.

Pedagogiska institutionen satsar på att utveckla digitala portföljer för studenterna. Syftet är att utveckla ett digitalt stöd som ska fungera i undervisningssammanhang och fungera som en sammanhållande struktur i utbildningen.

Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap har förutom workshops satsat på att utveckla användandet av nätresurser för de olika samhällsvetenskapliga ämnena i skolan. Lärarutbildarna har också velat säkerställa att digitala kompetenser lyfts fram i förväntade studieresultat i kursplaner och genomförandebeskrivningar i kurshandledningar. Lärarutbildarna vill synliggöra var studenterna får de olika digitala kompetenserna genom att synliggöra en progression. Under en heldag för alla 25 lärarutbildare arbetade man med hur olika digitala kompetenser lyfts fram på ett tydligare sätt i kursplaner och kursbeskrivningar; tidigt, i mitten och i slutet av lärarutbildningarna beroende på var de olika kurserna ligger.

Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska estetiska och praktiska kunskapstraditioner har haft en mycket aktiv vår. Deras uppbyggnad av den Digitala Ateljén är av central betydelse. En utvecklingsgrupp fortsätter att utveckla ateljén utifrån avdelningarnas behov och önskemål. I inriktningskurser (bild, musik och drama) har man arbetat integrerat med VFU kring gemensamma uppgifter där mobila tekniker för dokumentation, kommunikation, presentation och reflektion ingår. Institutionen har även haft gästlärare från Storbritannien och Kina som medverkat vid en seminarieserie samt vid kurser som syftar till att belysa IKT-användningen inom lärarutbildningen internationellt.

Våren har varit rik på aktiviteter och detta är bara några exempel.

Inga kommentarer: